αναδρομικα ενστολων

Αναδρομικα ενστολων

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε αναδρομικα ενστολων. Ειδικότερα εξετάζουμε τη διεκδίκηση αναδρομικών που αφορούν το βασικό μισθό, το επίδομα ειδικής απασχόλησης, το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, τα έξοδα παράστασης αλλά και το επίδομα θέσης ευθύνης. Στην εκντρική μας ιστοσελίδα θα μάθετε τα πάντα για τα αναδρομικά.

Αναδρομικα ενστολων που αφορούν το βασικό μισθό

Ξεκινάμε με παραδείγματα που αφορούν που αφορούν το βασικό μισθό και τα ποσά που μπορούν να διεκδικηθούν αναδρομικά. Εδώ έχουμε θέμα σχετικά με βασικό μισθό. Παραδείγματος χάριν στέλεχος με βαθμό Υποστράτηγος έπαιρνε 1523€ ανά μήνα αμοιβή έως 31/12/2017. Σε αυτή την περίπτωση ο στέλεχος δικαιούται να λάβει αναδρομικά 123€ αμοιβή για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Άρα ο μισθός που πρέπει να του επιστραφούν για τα χρόνια εργασίας από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα γίνει σε 1646€. Ωσαύτως να επισημάνουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που δικαιούται να πάρει ανέρχονται στα 7995€.

Παραδείγματα για το βασικό μισθό ενστόλων

Συνεχίζουμε με πρότυπο σχετικά με βασικό μισθό. Παραδείγματος χάριν ένστολος με βαθμό Ταξίαρχος ελάμβανε 1412€ ανά μήνα ποσό μέχρι 31/12/2017. Εκείνος ο ένστολος δικαιούται να του επιστραφούν αναδρομικά 99€ ποσό για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Δηλαδή ο μισθός που θα έπρεπε να λάβει για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα γίνει σε 1511€. Παρομοίως να φέρνουμε στη δημοσιότητα τα συνολικά αναδρομικά που πρέπει να πάρει συμποσούνται με 6435€.

Συνεχίζουμε με υπόθεση που αφορά βασικό μισθό. Ας εξετάσουμε την περίπτωση αξιωματικός με βαθμό Συνταγματάρχης έπαιρνε 1221€ κάθε μήνα ποσό μέχρι 31/12/2017. Εκείνος ο αξιωματικός πρέπει να λάβει αναδρομικά 75€ ποσό για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Ήγουν τα χρήματα που πρέπει να του επιστραφούν για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα φτάσει σε 1296€. Ωσαύτως να σημειώσουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να λάβει ισούνται αριθμητικά με 4875€.

Και άλλο παράδειγμα που αφορά βασικό μισθό

Ακολουθεί παράδειγμα που αφορά βασικό μισθό. Ενδεικτικά υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας μισθολογικού κλιμακίου Αντισυνταγματάρχης πληρωνόταν 1092€ μηνιαίως μισθό ισαμε 31/12/2017. Αυτός ο υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας πρέπει να του επιστραφούν αναδρομικά 59€ μισθό για την περίοδο από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Όπερ σημαίνει οι αποδοχές που πρέπει να του επιστραφούν για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα φτάσει σε 1151€. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να πληροφορήσουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που θα έπρεπε να λάβει ανέρχονται στα 3835€.

Αναδρομικα για το επίδομα ειδικής απασχόλησης

Το επίδομα ειδικής απασχόλησης αποτελεί άλλο έναποσο που εγείρει απαιτήσεις διεκδίκησης αναδρομικών. Ακολουθεί εικασία για να παρουσιάσουμε επίδομα ειδικής απασχόλησης. Παίρνουμε την περίπτωση αξιωματικός που ανήκει στην κατηγορία ανώτατος αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων πληρωνόταν 294€ μηνιαίο μισθό ισαμε 31/12/2017.

Εκείνος ο αξιωματικός θα έπρεπε να πάρει αναδρομικά 44€ μισθό για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Επομένως τα χρήματα που πρέπει να κερδίσει για τους μήνες από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα φτάσει σε 338€. Παραπέρα να παραθέσουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που δικαιούται να λάβει φτάνουν έως 2860€.

Ακολουθεί ενδεικτική περίπτωση για να παρουσιάσουμε επίδομα ειδικής απασχόλησης. Παραδείγματος χάριν στέλεχος που ανήκει στην κατηγορία αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων πληρωνόταν 181€ μηνιαίο μισθό ισαμε 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε αυτή την περίπτωση ο στέλεχος πρέπει να πάρει αναδρομικά 11€ μισθό για την περίοδο από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Ήγουν το ποσό που πρέπει να αποκτήσει για τα χρόνια εργασίας από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα φτάσει σε 192€. Ωσαύτως να εκθέσουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που πρέπει να κερδίσει πλησιάζουν στα 715€.

Παραδείγματα αναδρομικών για το επίδομα ειδικής απασχόλησης

Για παράδειγμα ένστολος με βαθμό ανθυπασπιστής Ενόπλων Δυνάμεων ελάμβανε 181€ κάθε μήνα χρήματα ισαμε 31/12/2017. Σε αυτή την περίπτωση ο ένστολος θα έπρεπε να του επιστραφούν αναδρομικά 11€ χρήματα για το διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Δηλαδή η αποζημίωση που θα έπρεπε να του επιστραφούν για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα ανέλθει σε 192€. Εναργώς να καταμαρτυρήσουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που δικαιούται να του επιστραφούν ανέρχονται στα 715€.

Συνεχίζουμε με θέμα που αφορά επίδομα ειδικής απασχόλησης. Ας εξετάσουμε την περίπτωση υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας μισθολογικού κλιμακίου υπαξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων έπαιρνε 138,23€ κάθε μήνα αμοιβή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας πρέπει να πάρει αναδρομικά 8,23€ αμοιβή για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Συνεπώς τα χρήματα που θα έπρεπε να πάρει για τους μήνες από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα φτάσει σε 146,46€. Σημασία έχει να καταδείξουμε τα αθροιστικά αναδρομικά που δικαιούται να του επιστραφούν είναι ίσα με 534,95€.

Αναδρομικα ενστολων για το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης

Συνεχίζουμε με τα αναδρομικά ενστόλων για άλλο ένα επίδομα. Σε αυτή την παράγραφο εξετάζουμε τα αναδρομικά για το ο επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης. Ακολουθεί ενδεικτική περίπτωση που αφορά επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης. Δειγματοληπτικά βαθμοφόρος που ανήκει στην κατηγορία Αρχηγός Στόλου ελάμβανε 412,62€ κάθε μήνα μισθό ισαμε 31 Δεκεμβρίου 2017. Εκείνος ο βαθμοφόρος πρέπει να πάρει αναδρομικά 62,62€ μισθό για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Δηλαδή τα χρήματα που δικαιούται να λάβει για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα γίνει σε 475,24€. Ωσαύτως να μνημονεύουμε τα συνολικά αναδρομικά που πρέπει να λάβει φτάνουν έως 4070,3€.

Αναδρομική διεκδίκηση επιδόματος θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης

Συνεχίζουμε με περίπτωση για να παρουσιάσουμε επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης. Παραδείγματος χάριν στέλεχος μισθολογικού κλιμακίου Αρχηγός Αεροπορίας ελάμβανε 412,62€ κάθε μήνα αποδοχές ισαμε 31/12/2017. Τότε ο στέλεχος πρέπει να λάβει αναδρομικά 62,62€ αποδοχές για τους μήνες από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Δηλαδή τα έσοδα που δικαιούται να κερδίσει για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα γίνει σε 475,24€. Σαφώς να πούμε τα αθροιστικά αναδρομικά που πρέπει να λάβει ισούνται αριθμητικά με 4070,3€.

Ας εξετάσουμε την περίπτωση βαθμοφόρος που ανήκει στην κατηγορία Γενικός Επιθεωρητής Στρατού ελάμβανε 352,52€ κάθε μήνα ποσό μέχρι 31/12/2017. Τότε ο βαθμοφόρος θα έπρεπε να πάρει αναδρομικά 2,52€ ποσό για τα χρόνια εργασίας από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Ήγουν τα έσοδα που πρέπει να του επιστραφούν για τα χρόνια εργασίας από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα γίνει σε 355,04€. Είναι σημαντικό να δηλώσουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να πάρει προσεγγουν σε 163,8€.

Αναδρομικα συνταξιουχων στρατιωτικών σχετικά με τα έξοδα παράστασης

Οι συνταξιούχοι στρατιωτικού μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά για τα έξοδα παράστασης. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο αυτής της παραγράφου. Ακολουθεί κατάσταση σχετικά με έξοδα παράστασης. Παίρνουμε την περίπτωση υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας που ανήκει στην κατηγορία Α/ΓΕΕΘΑ ελάμβανε 391,57€ κάθε μήνα αποζημίωση ισαμε την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας θα έπρεπε να του επιστραφούν αναδρομικά 41,57€ αποζημίωση για την περίοδο από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Συνεπώς το ποσό που θα έπρεπε να του επιστραφούν για τους μήνες από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα ανέλθει σε 433,14€. Ακόμη να πληροφορήσουμε τα συνολικά αναδρομικά που δικαιούται να κερδίσει συμποσούνται με 2702,05€.

Εδώ έχουμε θέμα σχετικά με έξοδα παράστασης. Ενδεικτικά ένστολος μισθολογικού κλιμακίου Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού έπαιρνε 239,47€ κάθε μήνα αμοιβή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017. Αυτός ο ένστολος πρέπει να λάβει αναδρομικά 24,47€ αμοιβή για τα χρόνια εργασίας από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Επομένως τα έσοδα που θα έπρεπε να λάβει για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα γίνει σε 263,94€. Ακόμη να επισημάνουμε τα αθροιστικά αναδρομικά που πρέπει να λάβει πλησιάζουν στα 1590,55€.

Αναδρομική διεκδίκηση για τα έξοδα παράστασης

Ακολουθεί δείγμα για να παρουσιάσουμε έξοδα παράστασης. Για παράδειγμα ένστολος μισθολογικού κλιμακίου Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού έπαιρνε 239,47€ μηνιαίο αποζημίωση έως 31/12/2017. Αυτός ο ένστολος πρέπει να λάβει αναδρομικά 24,47€ αποζημίωση για το διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Δηλαδή η αμοιβή που δικαιούται να πάρει για τους μήνες από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα φτάσει σε 263,94€. Ακόμα να ανακοινώσουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να κερδίσει προσεγγουν σε 1590,55€.

Εδώ έχουμε θέμα που αφορά έξοδα παράστασης. Για παράδειγμα ένστολος με βαθμό Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ελάμβανε 239,47€ κάθε μήνα αποδοχές ισαμε 31/12/2017. Αυτός ο ένστολος πρέπει να λάβει αναδρομικά 24,47€ αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Δηλαδή τα χρήματα που πρέπει να πάρει για τους μήνες από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα γίνει σε 263,94€. Στη συνέχεια να ενημερώσουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να λάβει προσεγγουν σε 1590,55€.

Αναδρομικα στρατιωτικων αναφορικά με το επίδομα θέσης ευθύνης

Οι στρατιωτικοί εχουν επίσης δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικά που προκύπτουν από τη μείωση του επιδόματος θέσης ευθύνης Ακολουθεί περίπτωση σχετικά με επίδομα θέσης ευθύνης. Ενδεικτικά αξιωματικός μισθολογικού κλιμακίου Ανώτερος Αξιωματικός πληρωνόταν 107,01€ μηνιαίο χρήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Τότε ο αξιωματικός πρέπει να πάρει αναδρομικά 12,01€ χρήματα για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Άρα ο μισθός που θα έπρεπε να πάρει για το διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα φτάσει σε 119,02€. Συν τοις άλλοις να εκθέσουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να κερδίσει είναι ίσα με 780,65€.

Παραδείγματα αναδρομικών θέσης ευθύνης ενστόλων

Συνεχίζουμε με περίπτωση σχετικά με επίδομα θέσης ευθύνης. Ενδεικτικά στέλεχος με βαθμό Συνταγματάρχης έπαιρνε 85,87€ μηνιαίο αμοιβή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Εκείνος ο στέλεχος δικαιούται να λάβει αναδρομικά 9,87€ αμοιβή για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Άρα οι αποδοχές που πρέπει να αποκτήσει για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα φτάσει σε 95,74€. Επιπροσθέτως να δημοσιοποιήσουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που δικαιούται να πάρει προσεγγουν σε 641,55€.

Αναδρομικά θέσης ευθύνης ενστόλων

Κλείνοντας την ενότητα έχουμε case study που αφορά επίδομα θέσης ευθύνης. Παραδείγματος χάριν στέλεχος που ανήκει στην κατηγορία Ταγματάρχης ελάμβανε 64,12€ κάθε μήνα μισθό ισαμε 31 Δεκεμβρίου 2017. Εκείνος ο στέλεχος πρέπει να του επιστραφούν αναδρομικά 7,12€ μισθό για την περίοδο από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Όπερ σημαίνει οι αποδοχές που πρέπει να αποκτήσει για το διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα ανέλθει σε 71,24€. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να καταδείξουμε τα αθροιστικά αναδρομικά που θα έπρεπε να πάρει ισούνται αριθμητικά με 562,8€.

 


Category:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *